Podrobná pravidla akce "Feiyutech Cashback" 

(dále jen akce)

1. Obecné informace

1.1.        Pořadatel akce: společnost Sunnysoft s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 190 00, IČ: 25753215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 67120.

1.2.      V akci FeiyuTech Cashback má zákazník možnost nákupem stabilizátoru Feiyutech (Vimble 2, SPG 2, G6, WG2X, G6 Plus, AK2000 nebo AK4000), získat bonus až 600 Kč zpět.

1.3.      Pro získání nároku na bonus je nutné se do akce zaregistrovat vyplněním formuláře a vložením fotografií daňového dokladu (účtenka nebo faktura) a produktu, včetně detailu výrobního čísla.

1.4.      Výrobky zakoupené v jiných obchodech než u vybraných prodejců nebo mimo území ČR/SR se nemohou akce zúčastnit.

1.5.      Akce probíhá od 04. 04. 2019 - 10. 04. 2019 pro prvních 50 registrovaných produktů FeiyuTech pocházejících z distribuce pořadatele akce.

1.6.      Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen "Žadatel"). Žadatel odesláním formuláře potvrzuje, že souhlasí s těmito podrobnými pravidly, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání žádosti.                         Ochrana osobních údajů je dána obchodními podmínkami pořadatele.

2. Podmínky účasti na akci, registrace

2.1.      Nákup vybraných produktů musí proběhnout v období od 04. 04. 2019 do 10. 04. 2019, u vybraných prodejců. Při nákupu u jiného než smluvního partnera bude žádost o bonus automaticky zamítnuta.

2.2.    Žádost o bonus musí být podána jménem majitele produktu, případně firmy uvedené na faktuře a odeslána nejpozději 19. 4. 2019.

2.3.    Podání žádosti probíhá prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách https://www.feiyutech.cz/cashback/, ve kterém je nutné uvést všechny požadované údaje, a to: jméno, příjmení,            adresa (ulice, čp., město, PSČ), číslo mobilního telefonu, email a číslo bankovního účtu žadatele. Zároveň žadatel            vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a ve formě čestného prohlášení                    potvrdí, že jsou vyplněné údaje pravdivé.

2.4.   Jako přílohu vloží žadatel fotografii daňového dokladu, rozbaleného produktu a detailu výrobního čísla uvedeného na produktu. Ve formuláři musí být vyplněny všechny údaje.

2.5.   Žadatel musí vlastnit bankovní účet vedený v České nebo Slovenské republice.

2.6.   Žadatel musí být plnoletým občanem České nebo Slovenské republiky, příp. právnickou osobou se sídlem v České nebo Slovenské republice, po dobu trvání akce.

2.7.    V případě, že zákazník použije nakoupené zboží, na které uplatnil bonus, pro svoji ekonomickou činnost, je povinen provést snížení odpočtu DPH. Pořadatel nevystavuje opravné daňové doklady.

2.8.   Nárok na bonus není možné vymáhat soudní cestou.

3. Posouzení nároku na bonus, zamítnutí žádosti

3.1.    Pořadatel posoudí pouze ty žádosti, které splňují výše uvedené podmínky.

3.2.   Pořadatel nezodpovídá za to, že prodejci během akce Cashback nedodrží termíny dodání, čímž dojde ke zpoždění podání žádosti. Žádosti podané s jiným datem uskutečnění zdanitelného plnění než v termínu                        04. 04. 2019 do 10. 04. 2019 budou automaticky zamítnuty.

3.3.   Pořadatel má právo vyloučit bez povinnosti kompenzace žadatele z akce pokud: 

    3.3.1.   nesplňuje podmínky účasti nebo poruší tato Podrobná pravidla akce "Feiyutech Cashback",

    3.3.2.  údaje vyplněné ve formuláři jsou nesprávné, nebo nepravdivé,

    3.3.3.  provede jakoukoliv úpravu daňového dokladu.

3.4.   Žadatel nemůže požadovat vrácení bonusu, je-li vyloučen. Nastane-li důvod k vyloučení po převodu částky na účet Žadatele, musí Žadatel vrátit již vyplacený bonus zpět na účet Pořadatele, ze kterého byl bonus vyplacen.

3.5.  Pořadatel si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo akci ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla akce či technické nebo organizační zabezpečení akce a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách akce.


4. Výplata bonusu

4.1.    Po uplynutí 30 denní lhůty, pokud nedojde v tomto termínu k vrácení zboží obchodníkovi, bude Žadateli po schválení žádosti bez zbytečného odkladu a po zprocesování všech formalit proplacen daný bonus, nejpozději však do 30 pracovních dnů.

4.2.   Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán na bankovní účet žadatele uvedený v registračním formuláři.